เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ณัฐกฤตา ธาดาวีระกิต
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : กลยุทธ์ทางการตลาดที่สัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำหอมในเขตภาคกลาง
เรื่องภาษาอังกฤษ : Marketing Strategies Affecting the Competitive Advantage of Perfume Entrepreneurs in the Central Region.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์