เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : รุ้งไพลิน บุญหล้า
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี
เรื่องภาษาอังกฤษ : Factors Affecting the Taxation Efficiency of Local Government Organization in Lopburi Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์