เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : จินตนา แจ่มใส
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนาโปรแกรมการฝึกในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Development of a Training Program in the Physical Fitness Strengthening of Students in Mattayomsuksa 2, Nakhonluang Udomratwitthaya School under The Secondary Educational Service Area Office 3.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์