เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ปณิกา ยิ้มพงษ์
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย สังเกต อธิบาย ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of the Effects of Learning Management Based on Predict Observe Explain (POE) Combined with Questioning Techniques on Learning Achievement in Science and Analytical Thinking Ability of Grade 6 Students.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์