เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ชัชวาล จำแนกวุธ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : แนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for the Development of Elementary-Student Support Systemin Watpradoosongtham school under the Office Ayutthaya Primary Educational Service Area1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์