เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ปวีณา คมใน
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์