เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : เนตรา เพ็ชรแง
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์