เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ไกรสร ภาคาพรต
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนาภาวะผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์