เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ศุภฤกษ์ เทียรฤกษ์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้าพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์