เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ลลิลา วิมูลชาติ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์