เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สุดารัตน์ คำอั้น
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2565
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์