ค้นหา

สืบค้นเอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับ : ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปี :
หลักสูตร :
คำสืบค้น :
 

ผลการค้นหา

1601 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับวิธีการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สมทรง มีชูจิตร์ 2544 Full Text
1602 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / มาเรียม ไพโรจน์ 2544 Full Text
1603 การศึกษาวิธีการนำแฟ้มสะสมงานมาใช้ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / พิมพลักษณ์ บุญลือ 2544 Full Text
1604 การศึกษาบทบาทของผู้บริหารและปัญหาในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล / พรพิมล พฤกษ์ประมูล 2544 Full Text
1605 การศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / อดุลย์ ภักดีเตล็บ 2544 Full Text
1606 ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี / ประเวศ แจ้งประดิษฐ 2544 Full Text
1607 การศึกษาความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน / สุชิน ศิลธรรม 2544 Full Text
1608 การศึกษาการดำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อกำหนดของมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 6 / รุ่งนภา ไชกิจภิญโญ 2544 Full Text
1609 การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 / รังสรรค์ ลุประสงค์ 2544 Full Text
First  |  Previous  |  แถวที่  1601 ถึง 1609 ทั้งหมด 1609  |  Next  |  Last
Copyright © 2013 by Information system. office of Academic Resource and Information Technology.