เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 915.93 ธ 468 ศ
ผู้แต่ง : ธัญดา นิลโสภา
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2556
เรื่องภาษาไทย : ศึกษาความพร้อมและความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา OTOP Village ตำบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : THE READINESS AND COMMUNITY PARTICIPATE IN THE MANAGEMENT OF ECO-TOURISM CASE STUDY OTOP VILLAGE KOHKERD PHRANAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม