เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 338.47 น729ก
ผู้แต่ง : นุชศินี ยศปกรณ์
หลักสูตร : การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา : 2547
เรื่องภาษาไทย : การบริหารจัดการของบริษัทท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม