เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 631.531 ช685ก
ผู้แต่ง : ชูศรี โพธิ์พันธุ์
หลักสูตร : การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา : 2547
เรื่องภาษาไทย : การบริหารงานด้านการตลาดของศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่มีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกร
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม