เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 658.834 ศ677
ผู้แต่ง : ศุภกิจ ครุฑธา
หลักสูตร : การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา : 2547
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจบริการปาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม