เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ราตรี ฤกษ์ดี
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : การนำเสนอกระบวนการดำเนินงานนิเทศการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Presentation for the Procession of Educational Supervision for Development Centers for Young Children of Local Administrative Organization in Phranakhon Si Ayutthaya Province
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , เล่มฉบับสมบูรณ์