เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 005.712น624ก
ผู้แต่ง : นิภาพร แสงไพรโรจน์
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2555
เรื่องภาษาไทย : การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ และผลการปฏิบัติงาน วิชา คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์ 2 รูปแบบ
เรื่องภาษาอังกฤษ : A COMPARISON OF THE ACQUISITION AND PERFORMANCE IN CREATIVE COMPUTER SUBJECT, ENTITLED “WEBPAGE CREATION” OF MATTHAYOMSUKSA FIVE STUDENTS USING TWO TYPES OF ONLINE LESSONS
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก