เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 311.334ศ463ก
ผู้แต่ง : ศิริพร ชาตยานนท์
หลักสูตร : หลักสูตรและการสอน
ปีการศึกษา : 2547
เรื่องภาษาไทย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิตครู(ศ101)เรื่ององค์ประกอบศิลป์ของนักเรียนนาฏศิลป์ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนกับการสอนปกติ
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม