ค้นหา

สืบค้นเอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับ : ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปี :
หลักสูตร :
คำสืบค้น :
 

ผลการค้นหา

1451 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี / สุนันทา ไกยเดช 2545 Full Text
1452 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้องค์การบริหารส่วนตำบล / เมธี กลิ่นสกุล 2545 Full Text
1453 การประเมินโครงการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงสังกัดกรมอาชีวศึกษา / ศักดิ์ดา พระภูมี 2545 Full Text
1454 การศึกษาเจตคติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการมีส่วนรวมในการปฏิบัติงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ประวิทย์ นิลพฤกษ์ 2545 Full Text
1455 การบริหารเวลาในการดำเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6 / จิรเดช หาธะนี 2544 Full Text
1456 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จุไรรัตน์ เอิบกมล 2544 Full Text
1457 การศึกษาความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกตามมารฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัญญา ประเสริฐศรี 2544 Full Text
1458 การศึกษากระบวนการบริหารระดับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 / ชาญศักดิ์ สามสี 2544 Full Text
1459 ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี / ประเวศ แจ้งประดิษฐ 2544 Full Text
1460 การเปรียบเทียบบทบาทการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอ่างทอง ตามการรับรู้ของอาจารย์และผู้นำชุมชน / ประสิทธิ์ สุขขุม 2544 Full Text
1461 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับวิธีการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สมทรง มีชูจิตร์ 2544 Full Text
1462 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / มาเรียม ไพโรจน์ 2544 Full Text
1463 การศึกษาวิธีการนำแฟ้มสะสมงานมาใช้ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / พิมพลักษณ์ บุญลือ 2544 Full Text
1464 การศึกษาบทบาทของผู้บริหารและปัญหาในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล / พรพิมล พฤกษ์ประมูล 2544 Full Text
1465 การศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / อดุลย์ ภักดีเตล็บ 2544 Full Text
1466 ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี / ประเวศ แจ้งประดิษฐ 2544 Full Text
1467 การศึกษาความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน / สุชิน ศิลธรรม 2544 Full Text
1468 การศึกษาการดำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อกำหนดของมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 6 / รุ่งนภา ไชกิจภิญโญ 2544 Full Text
1469 การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 / รังสรรค์ ลุประสงค์ 2544 Full Text
First  |  Previous  |  แถวที่  1451 ถึง 1469 ทั้งหมด 1469  |  Next  |  Last
Copyright © 2013 by Information system. office of Academic Resource and Information Technology.