ค้นหา

สืบค้นเอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับ : ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปี :
หลักสูตร :
คำสืบค้น :
 

ผลการค้นหา

1451 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี / เรวัฒน์ แจ่มจบ 2546 Full Text
1452 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการกับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษา / สุชิน มั่นศิล 2546 Full Text
1453 การศึกษารูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสระบุรี / อุดมชัย สวนทวี 2546 Full Text
1454 การศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจต่อหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี / นพพร ธาราวุฒิ 2546 Full Text
1455 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / มานพ ทับเงิน 2546 Full Text
1456 การศึกษาความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เฉลียว พุ่มฉัตร 2546 Full Text
1457 การนำเสนอรูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล / เมตตา นกเกตุ 2546 Full Text
1458 การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สุลีพร บรรลือเขตร์ 2546 Full Text
1459 การศึกษความคาดหวังของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง / จารุณี ปานแดง 2545 Full Text
1460 การศึกษาความต้องการของครูเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี / ชูศักดิ์ เปรมปรีดา 2545 Full Text
1461 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 / ณรงค์ อินทร์สุข 2545 Full Text
1462 การศึกษาการบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ถาวร สุขนพกิจ 2545 Full Text
1463 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้กับโรงเรียนประถมศึกษาปกติในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นรินทร์ เชาวน์ประสิทธิ์ 2545 Full Text
1464 การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นริศร์ จับจิตต์ 2545 Full Text
1465 การเปรียบเทียบกระบวนทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชนของครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นิพล พัฒนะ 2545 Full Text
1466 การศึกษาทัศนะคติของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / มานพ สุขเกษม 2545 Full Text
1467 การเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรเกี่ยวกับบทบาทในการพัฒนาครูของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / มาลี สารากร 2545 Full Text
1468 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคาดหวังของครูกับความตั้งใจของครุในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สมนึก อ่อนจีระ 2545 Full Text
1469 การศึกษาปัญหาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนเครือข่ายปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / อนันต์ ตุรงค์เรือง 2545 Full Text
1470 การศึกษาการดำเนินงานการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กนกรัตน์ ศรีกล่ำ 2545 Full Text
1471 การศึกษาวิธีการบริหารความขัดแย้งในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เชาวลิต คงคาดิษฐ์ 2545 Full Text
1472 การเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกและไม่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี / นิโรธ จับจิตต์ 2545 Full Text
1473 การเปรียบเทียบความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารโดยใช้โรงเรียนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสถานภาพต่างกัน / จิณณภัทร สัยศรี 2545 Full Text
1474 การศึกษาการบริหารตามธรรมนูญโรงเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จุฑามาศ รอดภัย 2545 Full Text
1475 การศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูแฃะผู้บริหาร สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง / สมเกียรติ แก้วมณี 2545 Full Text
1476 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี / สุนันทา ไกยเดช 2545 Full Text
1477 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้องค์การบริหารส่วนตำบล / เมธี กลิ่นสกุล 2545 Full Text
1478 การประเมินโครงการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงสังกัดกรมอาชีวศึกษา / ศักดิ์ดา พระภูมี 2545 Full Text
1479 การศึกษาเจตคติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการมีส่วนรวมในการปฏิบัติงานโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ประวิทย์ นิลพฤกษ์ 2545 Full Text
1480 การบริหารเวลาในการดำเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 6 / จิรเดช หาธะนี 2544 Full Text
1481 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จุไรรัตน์ เอิบกมล 2544 Full Text
1482 การศึกษาความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกตามมารฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัญญา ประเสริฐศรี 2544 Full Text
1483 การศึกษากระบวนการบริหารระดับคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 / ชาญศักดิ์ สามสี 2544 Full Text
1484 ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี / ประเวศ แจ้งประดิษฐ 2544 Full Text
1485 การเปรียบเทียบบทบาทการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอ่างทอง ตามการรับรู้ของอาจารย์และผู้นำชุมชน / ประสิทธิ์ สุขขุม 2544 Full Text
1486 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับวิธีการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สมทรง มีชูจิตร์ 2544 Full Text
1487 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / มาเรียม ไพโรจน์ 2544 Full Text
1488 การศึกษาวิธีการนำแฟ้มสะสมงานมาใช้ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / พิมพลักษณ์ บุญลือ 2544 Full Text
1489 การศึกษาบทบาทของผู้บริหารและปัญหาในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล / พรพิมล พฤกษ์ประมูล 2544 Full Text
1490 การศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / อดุลย์ ภักดีเตล็บ 2544 Full Text
1491 ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี / ประเวศ แจ้งประดิษฐ 2544 Full Text
1492 การศึกษาความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน / สุชิน ศิลธรรม 2544 Full Text
1493 การศึกษาการดำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อกำหนดของมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 6 / รุ่งนภา ไชกิจภิญโญ 2544 Full Text
1494 การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 / รังสรรค์ ลุประสงค์ 2544 Full Text
First  |  Previous  |  แถวที่  1451 ถึง 1469 ทั้งหมด 1469  |  Next  |  Last
Copyright © 2013 by Information system. office of Academic Resource and Information Technology.