เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 371.2 จ 288ก
ผู้แต่ง : จันทร์เพ็ญ สุวานิช
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2548
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อและแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Practical Guideline Development of Learning Materials and Resources of Schools under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Educational Area 1 and 2.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม