เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 495.918 ว429ก
ผู้แต่ง : วันดี ภิญญมิตร์
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2552
เรื่องภาษาไทย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระ
เรื่องภาษาอังกฤษ : Comparison of Learning Achievement and Satisfaction in Learning Thai on Sentences for Communication of Prathomsuksa Five Students Managed the learning Between Lessons on Computers and Group Process.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม