เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 373.1334 ท751ก
ผู้แต่ง : เทียมจันทร์ เรืองเกษม
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2553
เรื่องภาษาไทย : การเปรียบเทียบความรู้และทักษะการปฏิบัติวิชางานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้สด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนปัทมาลัย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนกา
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Comparsion of Knowledge and Practical Skills in a Creative Work Subject Showing Thai Identities in Fresh Flowers Creation of prathomsuksa Six Students of Pattamalai School Group Learning via Multimedia Computer for Self Access Learning and Group Process
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม