เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 332.17 ม594ป
ผู้แต่ง : มีนา พรายสี
หลักสูตร : การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา : 2548
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์และบริษัทเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม