เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : นัฐพงษ์ สุขประเสริฐ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Effect of Participative Management on the Development of Tourist Attractions in Hua Raw Market Community of Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์