เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : เกศริน ตรีสุวรรณ
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าของอาชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : The factors effect to furtherance of career local officials in Phranakhon Si Ayutthaya province.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์