เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 004 ส213ก
ผู้แต่ง : สนิท กิจพายัพ
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2554
เรื่องภาษาไทย : การเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถทางการเรียนต่างกันที่เรียนรู้ด้วยวิธีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีสาธิต
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Comparison of Skills in Computer of Mattayomsuksa 6 Students with Different Learning Ability Using, CAI and Demonstration Method.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม