เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 621.3 ส832ก
ผู้แต่ง : สุพิทย์ จันสุข
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2556
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนาบทเรียนทดลองแบบจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน วิชาวงจรพัลส์และดิจิตอล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง 2546) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่องภาษาอังกฤษ : DEVELOPMENT OF LABORATORY MODEL USING SIMULATION BY COMPUTER ON COMBINATION CIRCUIT DESIGN IN PULSE AND DIGITAL CIRCUITS SUBJECT FOR VOCATIONAL CERTIFICATE CURRICULUM 2003 (IMPROVED IN 2004) UNDER THE OFFICE OF VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม