เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 004 พ239ส
ผู้แต่ง : พรทิพย์ กองจินดา
หลักสูตร : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปีการศึกษา : 2549
เรื่องภาษาไทย : สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Conditions and Problems in Using Computer Technology of Sub-District Administration Offices in Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม