เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : นิชรา ทองเย็น
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : การบริหารจัดการวัดในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล และวัดท่าการ้อง
เรื่องภาษาอังกฤษ : Management of Temples in Tourism Areas: A Case Study of Wat Pananchoengworawiharn, Wat Yaichaimongkol and Wat Thakarong.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์