เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 658.834 ธ469พ
ผู้แต่ง : ธันญวัต สุวรรณาศรัย
หลักสูตร : การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา : 2556
เรื่องภาษาไทย : พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : COSTOMERS' BEHAVIORS AND FACTORS AFFECTING THE DECISION IN PURCHASING NOTEBOOKS IN PHRANAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม