เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ชนิน ทองประเสริฐ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านโรงเรียนและความพึงพอใจในการทำงานกับความผูกพันต่อโรงเรียนของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : A study the relationship between school factors, job satisfaction and organizational commitment of private school teachers in Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์