เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : นัฐพงษ์ สาระเมฆ
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : คุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ตามความคาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Characteristics of the 21st Century Graduates of the Master of Public Administration in Local Government Program Based on the Expectation of the Phranakhon Si Ayutthaya Local Administrative Organizations.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์