เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ประภาศรี ไวยอรรถ
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : การบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Risk Management in the local Administrative Organizations of Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์