เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สุพจน์ ศรีสวย
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : ความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลปากกราน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : People’s expectation toward the work of village headmen in Pakkran sub-district, Phranakhon Si Ayutthaya province.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์