เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 658.834 ส 866 ป
ผู้แต่ง : สุนันทา ไวยทรัพย์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2556
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Factoes Affecting Decision of Purchasing Laptops of Undergraduates in Phranakhon Si Ayutthaya District, Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม