เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ณัฐกานต์ สุทธิจิตร์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องภาษาอังกฤษ : Solutions in Practice of Dual Vocation Educational Education and High School Secondary Educational Service Area Office 9, Suphanburi Province.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์