เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ณัฐกฤตา ไทยวงษ์
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดเชิงออกแบบที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
เรื่องภาษาอังกฤษ : The study results of thinking design experience based on creative thinking and problems solve ability of preschool children.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์