เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ขวัญฤทัย ภู่สาระ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Relationship Between Creative Leadership of School Administrators and Effectiveness of Schools under the Supervision of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์