เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : อัยรินทร์ ธนอริยมินทร์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการหลักสูตรต่อเนื่องตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of Participation of Network Party in Continuing Curriculum Administration according to the Perception of the Teachers of Angthong Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์