เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ภัทราพร มหาพรหม
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : การนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines on the Competency Development of Teachers in Child Development Center under Angthong Local Administrative Organization.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์