เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : มนทกานต์ ม่วงงาม
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : การมีส่วนร่วมในกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) ของพนักงานบริษัทนิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
เรื่องภาษาอังกฤษ : Employee Participation of Nikon (Thailand) Co., Ltd. in Kaizen Activities.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์