เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สันติ อุดมฤทธิ์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจที่ปรึกษาด้านแรงงานในจังหวัดสระบุรี
เรื่องภาษาอังกฤษ : Human Resource Management of Labor Consultancy in Saraburi Province.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์