เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 371.201 ว448ก
ผู้แต่ง : วัลลภา ละออเอี่ยม
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2552
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาอิทธิพลของบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูที่มีต่อขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of the Influences of School Administrators’ Perceived Roles on the Morale of the performance of the Teachers in Schools under Phranakhon Si Ayutthaya Municipality.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , บรรณานุกรม