ค้นหา

สืบค้นเอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับ : ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปี :
หลักสูตร :
คำสืบค้น :
 

ผลการค้นหา

1 การระดมทรัพยากร : การจัดการไฟป่าพื้นที่ดอยผาหม่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย / รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ 2567 Full Text
2 นิเวศวิทยา สังคม : การจัดการทรัพยากรร่วมชุมชนห้วยหาน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย / รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ 2566 Full Text
3 สิทธิชุมชนกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว : ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว และภูชี้เดือน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ 2566 Full Text
4 แนวทางการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / กันตวุฒิ การดี 2565 Full Text
5 แนวทางการเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพตามความต้องการของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / พรชนก ศิริพฤกษ์พงษ์ 2565 Full Text
6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าอาหรับของบุคลากรโรงพยาบาล เอกชนในกรุงเทพมหานคร / ศุภวรรณ ไวยศิลป์ 2565 Full Text
7 กลยุทธ์ส่งเสริมการขายถังเก็บน้ำดีเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดร้านวัสดุก่อสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ศิริวรนุช ชัยช่วย 2565 Full Text
8 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลพุร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี / ปัทมา รอดศรี 2565 Full Text
9 การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปวีณา คมใน 2565 Full Text
10 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เนตรา เพ็ชรแง 2565 Full Text
11 การพัฒนาภาวะผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ไกรสร ภาคาพรต 2565 Full Text
12 กลยุทธ์การให้บริการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัสอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เมธานันท์ สุขสาลี 2565 Full Text
13 แนวทางบริหารจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจของนักเรียนต่อการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาในโรงเรียนขยายโอากาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ภานุพงศ์ ลิมปนะวงศานนท์ 2565 Full Text
14 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวิชาการตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง / เศรษฐพงษ์ เลิศปรีชา 2565 Full Text
15 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานในเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เจริญ ภูสุวรรณ 2565 Full Text
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของประชาชนในเขตอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ภาคภูมิ ด้วงมูล 2565 Full Text
17 การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรในธุรกิจขนส่งสินค้าพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ศุภฤกษ์ เทียรฤกษ์ 2565 Full Text
18 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยร่วมกับเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา / ธนฤทธิ์ ไกรทอง 2565 Full Text
19 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา (STEAM) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง / รวินันท์ พอควร 2565 Full Text
20 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 / ลลิลา วิมูลชาติ 2565 Full Text
21 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี / เอกชัย ลวดคำ 2565 Full Text
22 แนวทางบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอกเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี / ธนากร คำภิมาบุตร 2565 Full Text
23 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ณัฐศักดิ์ ฤทธิ์เดช 2565 Full Text
24 พลังอำนาจแฝงของสตรีม้ง : กลุ่มอาชีพนอกภาคการเกษตร / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ 2565 Full Text
25 กระบวนการเชิงยุติธรรมสมานฉันท์ ชุมชนม้งห้วยหาน จังหวัดเชียงราย / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ 2565 Full Text
26 การประเมินโครงการศูนย์แยกกักตัวในชุมชน กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : โรงเรียนบ้านห้วยหาน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ 2565 Full Text
27 กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วันวิสา ธูปบูชา 2565 Full Text
28 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง / เกศริน ยิ้มช้อย 2565 Full Text
29 แนวทางการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / กนกวรรณ อุทยานิน 2565 Full Text
30 แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ณัฏฐนิชา หามนตรี 2565 Full Text
31 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด / ศยามล กองสุทธิผล 2565 Full Text
32 แนวทางการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 / สุดารัตน์ คำอั้น 2565 Full Text
33 ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / สิโรธร ดวงสุวรรณ์ 2565 Full Text
34 ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา / อัครัช พินดวง 2565 Full Text
35 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง / กิตติชัย แสงสว่าง 2565 Full Text
36 แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง / พรรณิดา อุทธา 2565 Full Text
37 การจัดการทรัพยากรการบริหารของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ประพันธ์ พรผุดผ่อง 2565 Full Text
38 ผลของการจัดการเรียนแบบซิปปาที่มีผลต่อความฉลาดรู้การอ่านและทักษะการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง / แก้วนภา ทองเทศ 2565 Full Text
39 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานทั่วไปแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ยุทธนา ล้ำเลิศ 2565 Full Text
40 ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ณรงค์ชัย กรรณสูตร 2565 Full Text
41 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 / พิชญา สุมณฑา 2565 Full Text
42 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านลำแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต / จินตนา วงษ์นาค 2564 Full Text
43 แนวทางการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา / ชลพงษ์ ทองอุดม 2564 Full Text
44 แนวทางการพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / ชัชนก มั่นประสงค์ 2564 Full Text
45 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ชัชวาล จำแนกวุธ 2564 Full Text
46 แนวทางการจัดกิจกรรมนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นรากร งามสมัย 2564 Full Text
47 แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 / ลัดดาวัลย์ สอิ้งทอง 2564 Full Text
48 แนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ศิริพงษ์ ตรัสศรี 2564 Full Text
49 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / สมทรง ทองนวล 2564 Full Text
50 แนวทางป้องกันการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา / สัญญา ชูช่วย 2564 Full Text
First  |  Previous  |  แถวที่  1 ถึง 50 ทั้งหมด 1610  |  Next  |  Last
Copyright © 2013 by Information system. office of Academic Resource and Information Technology.