ค้นหา

สืบค้นเอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับ : ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปี :
หลักสูตร :
คำสืบค้น :
 

ผลการค้นหา

1 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านลำแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / จินตนา วงษ์นาค 2564 Full Text
2 แนวทางการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา / ชลพงษ์ ทองอุดม 2564 Full Text
3 แนวทางการพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / ชัชนก มั่นประสงค์ 2564 Full Text
4 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ชัชวาล จำแนกวุธ 2564 Full Text
5 แนวทางการจัดกิจกรรมนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นรากร งามสมัย 2564 Full Text
6 แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 / ลัดดาวัลย์ สอิ้งทอง 2564 Full Text
7 แนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ศิริพงษ์ ตรัสศรี 2564 Full Text
8 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / สมทรง ทองนวล 2564 Full Text
9 แนวทางป้องกันการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา / สัญญา ชูช่วย 2564 Full Text
10 แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 / สุธี สุดลอย 2564 Full Text
11 พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / สุภาพร กล่อมมะโน 2564 Full Text
12 วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 / อารยา ศรีสุข 2564 Full Text
13 แนวทางเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา / อิสริยา หนูจ้อย 2564 Full Text
14 กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านเครื่องดื่มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ทรงชัย ทรงฤกษ์ 2564 Full Text
15 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร / ธีระพล เจริญสุข 2564 Full Text
16 กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านยาคุณภาพของผู้ประกอบการในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา / สุพจน์ ถนอมวราภรณ์ 2564 Full Text
17 กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาในเขตภาคกลาง / หทัยภัทร พลชโตทัย 2564 Full Text
18 รูปแบบการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ภัทรินทร์ วัฒวงษ์ 2564 Full Text
19 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี / จุฑามาศ แจ่มมี 2564 Full Text
20 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 / ชลลดา อ่อนพันธุ์ 2564 Full Text
21 ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 / นาฏยา แสงพระอินทร์ 2564 Full Text
22 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐานวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล / พิมพ์ชญา ธนาพรพงศ์สถิต 2564 Full Text
23 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี สหวิทยาเขตพุเตย / มาโนช ตัญยงค์ 2564 Full Text
24 แนวทางการเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี / จิรภิญญา ช่างประดิษฐ์ 2564 Full Text
25 การศึกษาการนำยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / ชไมพร สมบุตร 2564 Full Text
26 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง / ฉวีวรรณ อู่อรุณ 2564 Full Text
27 ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ชลิตา พลทรัพย์ 2564 Full Text
28 แนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง / ณภัทร ขำมณี 2564 Full Text
29 แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เบญจวรรณ กลั่นศรี 2564 Full Text
30 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา / พรพิมล อินแมน 2564 Full Text
31 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ราม เรือนทองดี 2564 Full Text
32 ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา / วรรณนภา จำเนียรพืช 2564 Full Text
33 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วรุฒ สุขสอน 2564 Full Text
34 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / สมศักดิ์ ฉัตรประยูร 2564 Full Text
35 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา / อนุพงศ์ จูงใจ 2564 Full Text
36 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ 2564 Full Text
37 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กนกวรรณ สวัสดี 2564 Full Text
38 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้นำของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / กาญจนา ทองดี 2564 Full Text
39 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร / กนกพิชญ์ ครุฑคง 2563 Full Text
40 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมบริการธนาคารออนไลน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี / กัญญาภัทร ไสวอมร 2563 Full Text
41 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ที่มีต่อทักษะการสื่อสารและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / กานต์ธีรา นันต๊ะแก้ว 2563 Full Text
42 การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / การิตา เธียรถาวร 2563 Full Text
43 แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดสระบุรี / ขนิษฐา สะโดอยู่ 2563 Full Text
44 การส่งเสริมการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของร้านพันธุ์ข้าว ในเขตอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี / จิระพงศ์ มามีสุข 2563 Full Text
45 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับบทบาทการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / เจริญพร มะละเจริญ 2563 Full Text
46 แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ช่อพุธ รุ่งอรุณ 2563 Full Text
47 แนวทางการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 / ชุติมา พวงทอง 2563 Full Text
48 การศึกษาการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ของโรงเรียนเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / กวีนิษฐ์ แก้วกุลนิษฐ์ 2563 Full Text
49 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามวงจรคุณภาพ PDCA ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ณัฐชยา จิวประเสริฐ 2563 Full Text
50 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง / ทัศนาทิพย์ เสือวงษ์ 2563 Full Text
First  |  Previous  |  แถวที่  1 ถึง 50 ทั้งหมด 1559  |  Next  |  Last
Copyright © 2013 by Information system. office of Academic Resource and Information Technology.