ค้นหา

สืบค้นเอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับ : ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปี :
หลักสูตร :
คำสืบค้น :
 

ผลการค้นหา

1 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 / กัลยา พรมรัตน์ 2559 Full Text
2 การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / กิตติญาดา เมฆแสงสี 2559 Full Text
3 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี / กุสุมา เกษรสุข 2559 Full Text
4 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา / เกษมสันต์ อยู่ยืน 2559 Full Text
5 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / คณิศร์ จับจิตต์ 2559 Full Text
6 การศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่มีนักเรียนต่างด้าวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 / แคทรียาภรณ์ อินทิพย์ 2559 Full Text
7 การนำเสนอแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จงกลนี พึ่งตระกูล 2559 Full Text
8 การนำเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่งของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 / จรัญ จูปรางค์ 2559 Full Text
9 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง / จักรี สุดสี 2559 Full Text
10 การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / จำนงค์ จั่นวิจิตร 2559 Full Text
11 การศึกษาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / จิรศักดิ์ สุภารส 2559 Full Text
12 บทบาทของเทศบาลตำบลบ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จิระประภา ปัดถา 2559 Full Text
13 การนำเสนอแนวทางส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เจษฎาพร ทองพลับ 2559 Full Text
14 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / ชาญชัย ศาลาจันทร์ 2559 Full Text
15 การศึกษาการดำเนินงานควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. / ชารัตน์ วังกานนท์ 2559 Full Text
16 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ชื่นกมล ประสาตร์ 2559 Full Text
17 การศึกษาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา / ดวงรำไพ งามศัพท์ 2559 Full Text
18 การศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1. / เด่นนภา จุ้ยดอนกลอย 2559 Full Text
19 ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ตระกูล อมรนาถ 2559 Full Text
20 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ธนกิจ สุขสันติดิลก 2559 Full Text
21 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง / ธนพล สีสุข 2559 Full Text
22 การศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ธนภร นิโรธร 2559 Full Text
23 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ธนวรรณ ทองคำสุก 2559 Full Text
24 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ธัญญ์ธิชา รักชาติ 2559 Full Text
25 การศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. / นภาวรรณ สุขดี 2559 Full Text
26 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / นันทนา ศรีชัยมูล 2559 Full Text
27 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 / น้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์ 2559 Full Text
28 การบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานในสำนักปฏิบัติกัมมัฏฐานวัดประดู่ทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นิ่มอนงค์ ตรีเกษม 2559 Full Text
29 การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก / บุญณิศา มะสิโกวา 2559 Full Text
30 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังการพัฒนาของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / บุษบา กรุดเนียม 2559 Full Text
31 การศึกษาการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา / ปฏิญญา จริตไทย 2559 Full Text
32 กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัญญา ศิริโกไศยกานนท์ 2559 Full Text
33 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ปาริฉัตร ศรีศิริกุล 2559 Full Text
34 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา / ปิยวิทย์ วรรณมาศ 2559 Full Text
35 การพัฒนาสาระการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ปิยาภรณ์ กองฤกษ์ 2559 Full Text
36 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปูริดา ลำถึง 2559 Full Text
37 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / พรทิพย์ หลักเฉลิมพร 2559 Full Text
38 การศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / พัชรี พิมพิลา 2559 Full Text
39 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการบริหารงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. / พิชชานันท์ แพรงาม 2559 Full Text
40 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / พิเศษ ปิ่นเกตุ 2559 Full Text
41 การศึกษากระบวนการบริหารแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ไพฑูรย์ ศรีดี 2559 Full Text
42 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ไพบูลย์ พูนพิพัฒน์ 2559 Full Text
43 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับความจงรักภักดี และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทนากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ไพรัช ศิลาศรี 2559 Full Text
44 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคแอลที ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และใฝ่เรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / ภคมน วรรณธรรม 2559 Full Text
45 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศในการบริหารงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคกลาง / ภาคภูมิ ขลังธรรมเนียม 2559 Full Text
46 การศึกษาการดำเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3. / รสา ทรัพย์เจริญไวทย์ 2559 Full Text
47 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วรลักษณ์ วรรณกูล 2559 Full Text
48 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วราวุฒิ เหล่าประเสริฐศิริ 2559 Full Text
49 สภาพและปัญหาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วัชรินทร์ เสมามอญ 2559 Full Text
50 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วัลยา ไชยธารี 2559 Full Text
First  |  Previous  |  แถวที่  1 ถึง 50 ทั้งหมด 1357  |  Next  |  Last
Copyright © 2013 by Information system. office of Academic Resource and Information Technology.