ค้นหา

สืบค้นเอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับ : ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปี :
หลักสูตร :
คำสืบค้น :
 

ผลการค้นหา

1 การศึกษาภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยาตามการรับรู้ของผุ้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / สิริญญา โกษะ 2558 Full Text
2 ความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร บริษัท อควาเนติค ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี / ฐาปณี ศรีนิล 2558 Full Text
3 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนำจ่ายไปรษณีย์ในสังกัดไปรษณีย์ เขต 1 / กชกร บุนนาค 2558 Full Text
4 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง / กฤตยาพร ช่างปั้น 2558 Full Text
5 การศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง / กฤษณะ ทัพบำรุง 2558 Full Text
6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับบบทบาทการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / จีรนันท์ เกิดม่วง 2558 Full Text
7 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ และการรับรู้คุณค่าทางสุนทรียภาพในการวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. / จุมพล สมภาค 2558 Full Text
8 การศึกษาการกระจายอำนาจการบริหารงานงบประมาณสู่สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. / ชนากานต์ คงกะพันธ์ 2558 Full Text
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจรับซื้อน้ำยางพาราและการทำยางแผ่นของผู้ประกอบการ ในตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช / ติกามาศ ศรีนิล 2558 Full Text
10 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง / ไตรรงค์ ประสพมงคล 2558 Full Text
11 สภาพและปัญหาในการจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นุจริญ วงษ์สุภาพ 2558 Full Text
12 การศึกษาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง / ประทีป ศรีเพชรเจริญ 2558 Full Text
13 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและความผูกพันต่อโรงเรียนของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 / พสิษฐ์ รติสกุลดิลก 2558 Full Text
14 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / พัชราภรณ์ เย็นมนัส 2558 Full Text
15 การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนด้วยวงจรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / มรกต วงษ์เนตร 2558 Full Text
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซ่อมแซมและต่อเติมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / รณภูมิ ลิ้มศรีสวัสดิ์ 2558 Full Text
17 การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการออกแบบย้อนกลับ / ลัดดาวัลย์ กระบองเพ็ชร 2558 Full Text
18 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ลาวรรณ์ โสภิส 2558 Full Text
19 การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการออกแบบย้อนกลับ / วงศ์รวี มีศิริ 2558 Full Text
20 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 3 / วรรณวิมล ชูวงษ์ 2558 Full Text
21 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าบริษัทเอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด‏ / วรัญญา กลั่นน้ำทิพย์ 2558 Full Text
22 การศึกษาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / วราพร ม่วงประถม 2558 Full Text
23 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมที่มีต่อทักษะการเชื่อมโยง และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ศิรกรานต์ อ่อนจีระ 2558 Full Text
24 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครนครศรีอยุธยา เขต 1 / ศุภรัตน์ ทิพยะพร 2558 Full Text
25 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในเครือบริษัทนิตโต เดนโกะ / สายใจ นาคปั้น 2558 Full Text
26 การศึกษาบทบาทการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / สายพิน สมศรี 2558 Full Text
27 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สิริรัตน์ สำรวญ 2558 Full Text
28 การศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง / สุปรานี นาคหัวเพ็ชร์ 2558 Full Text
29 การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท / สุรวุฒิ ตั้งดี 2558 Full Text
30 การพัฒนามาตรฐานผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 – 4 / เสน่ห์ จันทร์สุนทร 2558 Full Text
31 การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / เสรี ตั้งเจริญ 2558 Full Text
32 การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการฝ่ายตรวจแก้คืนดี ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาพระนครศรีอยุธยา / อธิพันธ์ ตรวจนอก 2558 Full Text
33 การเปรียบเทียบภาพลักษณ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / อรทัย มหาชื่นใจ 2558 Full Text
34 การศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนกำลังคนของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / อรรคพล ฤกษ์นาวี 2558 Full Text
35 การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / อัจฉราพร กรึงไกร 2558 Full Text
36 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / อัณศยา อรรถนาถ 2558 Full Text
37 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู ในสถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 / อำไพ อุสาหะ 2558 Full Text
38 การศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารงานพัสดุตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เอกราช นิลพัฒน์ 2558 Full Text
39 แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ทิพวรรณ สร้างตนเอง 2558 Full Text
40 การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ภัทรวดี ซอกดุลย์ 2557 Full Text
41 การศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง / มาลี แววเพ็ชร 2557 Full Text
42 การศึกษาการดำเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / รัชฎาพรณ์ อัมพลพ 2557 Full Text
43 ปัจจัยการตัดสินใจและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้ระบบการจัดการคลังสินค้าในเขตนิคมอตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วรกฤต พูลศิริ 2557 Full Text
44 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 / วรรณภา เย็นมนัส 2557 Full Text
45 การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่องที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วสันต์ ผ่องปัญญา 2557 Full Text
46 การศึษาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี / วิชา สมิงไพร 2557 Full Text
47 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านขายคอมพิวเตอร์และซ่อมคอมพิวเตอร์ในจังหวัดอ่างทอง / ศิริพงศ์ สิทธิพงศ์ 2557 Full Text
48 การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มกับแบบโครงงานที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สุรางค์รัตน์ พงษ์กลิ่น 2557 Full Text
49 ความคิดเห็นของพนักงานต่อระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด / จารุวรรณ ตันยง 2557 Full Text
50 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน ในการจัดการด้านอุทกภัย ของจังหวัดอ่างทอง / กิตติศักดิ์ เอี่ยมระหงษ์ 2557 Full Text
First  |  Previous  |  แถวที่  1 ถึง 50 ทั้งหมด 1140  |  Next  |  Last
Copyright © 2013 by Information system. office of Academic Resource and Information Technology.