ค้นหา

สืบค้นเอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับ : ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปี :
หลักสูตร :
คำสืบค้น :
 

ผลการค้นหา

1 / อัญชลิตา วิชัย 2561 Full Text
2 การนำเสนอรูปแบบการวางแผนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / นันทิชา มารแพ้ 2561 Full Text
3 การนำเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / สำราญ ทองมี 2561 Full Text
4 การนำเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / สุภัททา อินทรศักดิ์ 2561 Full Text
5 การศึกษาผลการดำเนินงานของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / กฤษดา นิ่มทับทิม 2561 Full Text
6 การศึกษาแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง / จงกล ปทุมานนท์ 2561 Full Text
7 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / ลดาวรรณ นิ่มทับทิม 2561 Full Text
8 การศึกษาผลของการจัดศูนย์การเรียนรู้แบบเน้นกิจกรรมตามแนวพหุปัญญาที่มีต่อความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย / ลัดดาวัลย์ นุชนารถ 2561 Full Text
9 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการประกันคุณภาพภายในด้านคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะนครศรีอยุธยา เขต 1 / กันยารัตน์ กลมกล่อม 2561 Full Text
10 กระบวนการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา / อมรรัตน์ อมรนาถ 2561 Full Text
11 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ศิริรัตน์ เรืองฉาย 2561 Full Text
12 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา / สิทธิชัย สุขสมกลิ่น 2561 Full Text
13 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 / ชูชาติ มงคลเมฆ 2561 Full Text
14 การนำเสนอระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สมปอง คงอ่อน 2561 Full Text
15 การนำเสนอกระบวนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 / อารีรีตน์ สวนหลวง 2561 Full Text
16 การศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / อาทร หาสียา 2561 Full Text
17 การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / คนึงนิตย์ กิจวิธี 2561 Full Text
18 แรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / กมลวรรณ ปานประดิษฐ์ 2560 Full Text
19 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะของเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล / กิตติชัย แก้วดำ 2560 Full Text
20 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง / เจษฎา แก้วบ้านดอน 2560 Full Text
21 การเสริมพลังการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นันทพร ตรีคุณา 2560 Full Text
22 แรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / พัชร เนตรวิจิตร 2560 Full Text
23 การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านโรงสูง ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ศิริวัฒน์ แย้มศิริ 2560 Full Text
24 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 / ณัฐพัชร์ ภูจอม 2560 Full Text
25 แนวทางการนำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง / ทัศนีย์ ทรงรูป 2560 Full Text
26 แนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ประภาภรณ์ พลรักษ์ 2560 Full Text
27 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. / ละออ จันทร์ชุม 2560 Full Text
28 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / ศิริรัตน์ พานนาค 2560 Full Text
29 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ศิริลักษณ์ มีจันโท 2560 Full Text
30 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจร้านอาหารริมน้ำในเขตเกาะเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กันทิมา ติรภู 2560 Full Text
31 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จิรัสย์ ธีระพัฒน์ธัชกร 2560 Full Text
32 การนำเสนอรูปแบบการบริหารเครือข่ายสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / นพปฎล บุญพงษ์ 2560 Full Text
33 รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สุชาติ ทองมา 2560 Full Text
34 การพัฒนาแบบจำลองการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สุนิสา คงสุวรรณ 2560 Full Text
35 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา กับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / กิรติภาพัชร์ กษิดิศ 2560 Full Text
36 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ณัฐชา มังกะลัง 2560 Full Text
37 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 / ณัฐพัชร์ ภูจอม 2560 Full Text
38 การศึกษาการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / ธีระรัตน์ คันธิวงศ์ 2560 Full Text
39 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมกับการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 / นัฐธิดา วงษ์รอต 2560 Full Text
40 การศึกษาการบริหารหลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 / วสุ อังศุเกียรติถาวร 2560 Full Text
41 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังความคิดในวิชาภาษาไทยที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / วัชนันท์ เพ่งสุข 2560 Full Text
42 การเปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 / วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร 2560 Full Text
43 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / เสกสันต์ รอดย้อย 2560 Full Text
44 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิติการเสริมสร้างพลังอำนาจครูกับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / เอกพล พันธุ์โชติ 2560 Full Text
45 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกทำป้ายโฆษณาในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วิจิตรา อินทมาศ 2560 Full Text
46 การบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์กรตามความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / ภูรุจ จันทร์สว่าง 2560 Full Text
47 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ชัชพิสิฐพงศ์ ธาดาสุขเกษม 2560 Full Text
48 แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / อรอุมา ขันธพาลี 2560 Full Text
49 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สุปราณี ศรีดอกคำ 2560 Full Text
50 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / รุ่งนภา วงค์สุวรรณ 2559 Full Text
First  |  Previous  |  แถวที่  1 ถึง 50 ทั้งหมด 1417  |  Next  |  Last
Copyright © 2013 by Information system. office of Academic Resource and Information Technology.