เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 658.314 พ249ค
ผู้แต่ง : พรพิมล รักเหลือ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2556
เรื่องภาษาไทย : ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไทยมิคามิ จำกัด
เรื่องภาษาอังกฤษ : OPINIONS OF FACTORS EFFECT TO EFFICIENCY OF EMPLOYEES OPERATION IN THAI MIKAMI CO.,LTD.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม