เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : วาสนา เก้าเอี้ยน
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Competency Development Guidelines for Procurement Personnel in Schools under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Secondary Educational Service Area office 3.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , เล่มฉบับสมบูรณ์