เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : พรศิริ สังข์ทอง
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์การของผู้บริหารกับการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Relationship Between Organizational Values of Administrator and School Management of School in the Secondary Educational Service Area Office 3.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์