เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : จตุพร โพธิ์ภักดิ์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาพฤติกรรมผู้นำตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Study of Leadership Behavior according to Good Governance of School Administrators Perceived by Teachers in Bangkok Metropolitan.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์