เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : วาสนา ไกรสอน
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารความต้องการของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Development Guidelines of Leadership Traits of Administrators from Teachers’ Requirements in The World-Class Standard Schools in Phranakhon Si Ayutthaya.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์